Kondismedlem Sponset innhold
Glade barn i Langtrampen i Nannestad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Glade barn i Langtrampen i Nannestad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Idrettsforbundet og pengesekken

​Hva skjer når de som er satt til å ivareta idrettens interesser, kun tenker på sine egne? Som når myndighetene gir støtte til tiltak innen idretten, lar Norges Idrettsforbund forvalte tilskuddet, og Idrettsforbundet bestemmer at det kun er egne særforbund og klubber som skal kunne søke om midler til formålet.
Marianne Røhme (52) er daglig leder i Kondis og ansvarlig redaktør for bladet  og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.


Vignett-kondiskommentaren.jpg

«Vi i Kondis finner det merkelig at det som i utgangspunktet var ment som et tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge, nå plutselig var gjort til et tilskudd til arrangementer under Norges idrettsforbund.»


Når tilskudd formidlet til idrettsformål kun går til Norges idrettsforbunds særforbund og klubber og ikke alle de andre som arbeider med det samme, får da politiske myndigheter optimalt igjen for de pengene de investerer i idretten?

Det går fram av stortingsproposisjon 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 at Kulturdepartementet har bevilget 2,5 millioner kroner i tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge. Det står i proposisjonen at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal viderefordele tilskuddet til aktuelle arrangementer.

Den 21. september 2016 skriver Kulturdepartementet til Idrettsforbundet at de har gitt Idrettsforbundet et tilskudd på 2,5 millioner til dette formålet. Det følger ingen retningslinjer for fordelingen av tilskuddet med dette brevet, kun retningslinjer for økonomisk forvalting og kontroll for tilskuddsmottakere.

Den 21. desember 2016 informerer Norges idrettsforbund sine særforbund om dette tilskuddet. Her har de også lagt ved retningslinjer over hvem som kan søke om tilskudd og satt en frist for å søke til 3. februar.

I retningslinjene fra Norges idrettsforbund står det i punkt 1 at alle organisasjonsledd tilknyttet NIF – idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser samt heleide aksjeselskap av disse – er omfattet av ordningen.

Vi i Kondis finner det merkelig at det som i utgangspunktet var ment som et tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge, nå plutselig var gjort til et tilskudd til arrangementer under Norges idrettsforbund. Hvordan kunne dette skje?

Innen mange idretter er Norges idrettsforbund omtrent enerådende i det å arrangere idrettsarrangementer der hovedtyngden av deltakerne er barn og unge, men dette er ikke tilfelle alltid. I Kondis sin terminliste finner vi for eksempel 1730 løp som arrangeres rundt i Norge. Rundt halvparten av disse arrangeres av andre enn klubber tilsluttet Friidrettsforbundet. Flere av disse har barneløp og konkurranser med mange unge deltakere, men blir utelatt fra tilskuddsordninger fordi de blir arrangert av privatpersoner, ideelle organisasjoner eller bedrifter. Når disse ikke er en del av Norges idrettsforbund er de, ifølge Norges idrettsforbunds regler, ikke kvalifisert til å søke midlene som først ble omtalt i Prop. 1. over.

Vi i Kondis stiller oss spørsmålet om det var dette som var intensjonen med denne tilskuddsordningen – at den kun skulle være et tilskudd til Norges idrettsforbund og ikke et tilskudd til barne- og ungdomsidrett? Vår president Tim Bennett vil skrive et brev til Kulturdepartementet der han ber om en redegjørelse for hvorfor arrangører som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund ikke skal kunne søke om midler til dekning av utgifter til politi ved arrangementer for barn og unge.

Hva svaret kommer til å bli, har vi ingen formening om, men kanskje er det gammel vane som gjør at alt av midler til idrettsformål først og fremst går til Norges idrettsforbund, mens alle vi andre må prøve å kommersialisere så godt vi kan for å ha økonomisk ryggrad til å arbeide for å få flest mulig mennesker i fysisk aktivitet.

Kondis sin visjon er å spre treningsglede. Dette fordi vi mener at treningsglede og kunnskap om trening er viktig for å få folk i aktivitet. Det gjør vi gjennom magasinet Kondis og kondis.no. Et arbeid som er finansiert helt uten offentlige midler. Det eneste vi får er en delvis kompensasjon av våre merverdiavgiftskostnader og 10 000 kroner i grasrotmidler. Vi er derfor utrolig takknemlige for våre i underkant av 14 000 medlemmer, annonsører og samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å drive dette arbeidet. Hadde det ikke vært for dere, ville Idretts-Norge vært vesentlig mer ensidig og fattig.
 

Barnelopet6 (640x415).jpg
Bildene er fra Langtrampen i Nannestad, et flott arrangement der over halvparten av deltagerne er barn. Dette løpet ville ikke kvalifisert til å søke om støtte dersom det hadde vært behov for politivakter (noe det ikke er i akkurat dette løpet).  Foto: Bjørn Hytjanstorp

Siste kondiskommentarer