Jon Hendens Minnepris tildelt Per Gundersen
   
 
Per Gundersen, Langevåg IL er tildelt Jon Hendens minnepris for 2009. Prisen vil bli utdelt 29. desember (5. juledag) i samband med Ålesund Nyttårsmaraton

Grunngjeving for tildelinga:

Nokre kjenneteikn ved Per Gundersen som person er at han er påliteleg, ein mann ein kan stole på. Han er nøktern og sparsommeleg. Han har jo vært bankmann og banksjef i yrkeskarriera si.

Han har fortalt at han bestemte seg for å starte med løping på eit Solstrand-seminar for leiarar der tema var livskvalitet. Då var han godt over 50 år. Han fekk kontakt med Ove Kaldhol i Langevåg som dreiv med løping og friluftsliv og lærte mykje av han.

Per Gundersen er grundig og målbevisst i alt han foretek seg, også i si eiga trening. Han las seg opp på treningsteori og gjennomfører treninga nøyaktig etter eigen plan.

Som Jon Henden er han også beskjeden og ønskjer ikke publisitet om sin eigen person.

Per debuterte under Drammensmaraton * i 1987 som 53-åring på tida 3.49.23. Han sette personleg rekord i Oslo i 1992 som 58-åring på den glimrande tida 3.14.59.* Han har også delteke under Hornindalsvatnet maraton dei aller fleste gongane. Mest imponerte han i regnveret i 2007 då han sprang inn til tida 3.47.48. Då hadde han fylt 73 år ! Vi gjer merksam på at denne løypa er kontrollmålt!

Per november 2009 står Per Gundersen med 145 fullførte maratonløp.

HVM 2007

Maratonoversikt

Opplysningane ovanfor er forfatta av Helge Fuglseth og underteikna.

På vegne av maratonutvalet i Kondis
Nordfjordeid, 2. november 2009

Inge Asbjørn Haugen
leiar

* Per Gundersen har kome med fylgjande merknader:
Då eg deltok i AFFs seminar for leiarutvikling på Solstrand, var eg i 40-åra. Eg tok der nokre langsiktige standpunkt, som mellom anna førte til at eg tok opp løping som ein regelmessig aktivitet. Det gjekk nokre år før eg sprang det første maratonløpet i Drammen i 1987 som 53-åring. Før det sprang eg kortare løp på 6 – 10 km, før eg sprang ein halvmaraton.

Eg debuterte altså i Drammensmaraton i 1987, ikkje i Oslo Maraton. Tida er korrekt oppgitt.

I Oslo Maraton 1992 kjørte politiet i fronten av eliten feil i Oslo sentrum.Dermed sprang alle løperane i same sporet, slik at distansen blei for kort. Løpet blei godkjent som maratondistanse, men tidene blei underkjent som rekordar. Den beste godkjente tida mi er derfor i Drammensmaraton i 1992: 3.18.35.
Jon Hendens Minnepris
   
 
Jon Hendens Minnefond
Jon Henden omkom i en trafikkulykke høsten 1991 på vei til Troll-løpet i Bergen. Han var på det tidspunktet den som hadde løpt suverent flest maratonløp i Norge - i alt 197 maratonløp.

Jon Henden var en god ambassadør for langdistanseløping og for "fair play" i idretten. Han var en beskjeden kar som aldri fremhevet egne prestasjoner. Han var mer opptatt av sine medløpere med en positiv og oppmuntrende holdning til alle i løpsmiljøet.

Jon Hendens Minnefond skal brukes til tiltak innen løpingen som fremmer god sportsånd og godt kameratskap, bl.a. utdelingen av Jon Hendens Minnepris.

Til sammen er det kommet inn kr 47 415. Fondet utgjør i dag kr 32500. Styret ønsker at fondet styrkes. Med mer penger og større avkastning, vil styret kunne gjøre mer enn å dele ut prisen hvert år.
De siste bidragene til minnefondet:

Willy Olaussen kr 500
Olav K. Dale kr 200
Reidar Olsen kr 250

Send ditt bidrag til:
Jon Hendens Minnefond
Bankkonto 1609 51 73652
Kondis, Dovregt. 2, 0170 Oslo

Foreslå din kandidat til Jon Hendens Minnepris
Har du forslag til hvem som bør få Jon Hendens Minnepris neste år, så skal du sende forslaget til:
Kondis/Den Norske Maratonklubb, Dovregt. 2, 0170 Oslo innen 1. februar.

Tidligere prisvinnere:
1992: Trygve Karlsen, Halden
1993: Torbjørn Nelnes, Oslo
1994: Arne Olav Løvik, Stavanger
1995: Viktor Larsen, Sørum
1996: Ingvild Lein, Frosta
1998: Svein Hegge, Trondheim
1999: Bjørn Gjerde, Oslo
2000: Willy Olaussen, Tromsø
2001: Åse Rekkebo, Trondheim
2003: Arvid Ljosdal, Tonstad
2004: Leif Feøy, Ålesund
2005: Helge Hafsås, Olden
2006: Inge Asbjørn Haugen, Hornindal
2007: Oddvar Hausken, Torvastad
2009: Per Gundersen, Langevåg

Statutter for Jon Hendens Minnepris:
Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger.
Aktuelle kandidater må ha utvist god idrettsånd, ikke søkt å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og må ikke ha vært særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner overfor andre.

Kandidater til prisen kan foreslås av alle medlemmer av Den Norske Maratonklubb, av alle arrangører av maraton- og halvmaratonløp, samt av bidragsytere til Jon Hendens Minnefond.
Styret i Den Norske Løpsorganisasjon vurderer innkomne forslag på kandidater før landsmøtet hvert år, og avgjør om noen av de foreslåtte kandidater skal tildeles prisen. Eventuell prisvinner kunngjøres på Den Norske Løpsorganisasjons landsmøte, og prisen overrekkes ved samme eller ved en senere anledning.

Jon Hendens Minnepris kan bare mottas en gang.