Lover for Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Sist endret på organisasjonens landsmøte 7. mars 2020

 

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er: "Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett”

Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett er en landsomfattende ideell organisasjon som er frittstående i forhold til Norges Idrettsforbund (NIF) og dets særforbund.

§ 2 Organisering

Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger:

 • Alle som driver kondisjonsidretter.
 • Arrangører innenfor kondisjonsidretter.
 • Treningsgrupper innen kondisjonsidretter.

§ 3 Formål og arbeidsområde

Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett har som visjon og målsetning å øke interessen for kondisjonsidrett og kondisjonstrening i befolkningen, og skape og spre treningsglede. I dette ligger det å styrke folkehelsen gjennom å skape økt interesse for kondisjonstrening i hele befolkningen.

Dette gjøres fortrinnsvis i samarbeid med idrettens organisasjoner og arrangører.

Målgruppen for Kondis er alle som er interessert i kondisjonsidrett og kondisjonstrening, noe som omfatter både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som deler organisasjonens fokusområder.

Kondis har følgende fokusområder:

 • Våre medlemmer og andre som er interessert i kondisjonsidrett
 • Samfunnsaspektet, ved at arbeidet for å øke interessen for kondisjonsidrett settes inn i et folkehelseperspektiv fordi kondisjonsidretter og mosjon på alle nivåer fremmer folkehelsen.
 • Arrangører av arrangementer for kondisjonsidrett, med vekt på massearrangementer/mosjonsarrangementer.
 • Egne medarbeidere – som omfatter både ansatte og frivillige.

Organisasjonens formål skal bl.a. realiseres gjennom følgende tiltak:

a) Utgi medlemsbladet KONDIS og drive nettstedet kondis.no.

b) Innstifte og dele ut ferdighetsmerker/diplomer/statuetter o.l.

c) Spre informasjon om for kondisjonsidretter ved hjelp av terminlister og brosjyrer etc.

d) Arbeide for å få til fyldige og godt koordinerte terminlister i samarbeide med idrettens organisasjoner og arrangører.

e) Yte service overfor medlemmer med informasjon om utstyr, trening, konkurranser, turer m.m.

f) Stå til tjeneste overfor treningsgrupper, arrangører og idrettsorganisasjoner i spørsmål som gjelder kondisjonstrening og konkurranser.

g) Arbeide for at flest mulig norske løpstraséer blir kontrollmålt.

h) Utpeke ”årets løper” for kvinner/menn/veteraner etter egne statutter.

i) Arbeide for medlemsfordeler i form av rabatter på reiser, overnatting, startkontingenter, utstyr, m.m.

j) Utarbeide statistikker.

§ 4 Medlemskap

Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett er en åpen organisasjon der alle som er interessert i kondisjonsidrett kan være medlem.

Arrangører kan kollektivt bli medlem av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett. Knyttes det en kontaktperson til medlemskapet, vil denne kunne dra nytte av de samme medlemsfordeler som gjelder for individuelle medlemmer av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett.

Treningsgrupper for kondisjonsidretter kan kollektivt bli medlem av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett. Knyttes det en kontaktperson til medlemskapet, vil denne kunne dra nytte av de samme medlemsfordeler som gjelder for individuelle medlemmer av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett.

Forholdet til kollektivt tilsluttede organisasjoner ivaretas gjennom to utvalg:

 • Utvalg for arrangører som er et utvalg bestående av fire representanter for kollektivt til-sluttede arrangører pluss ett styremedlem. Utvalget ivaretar spørsmål knyttet til utvik-lingsarbeid for arrangementer og PR-tiltak for å få flere til å delta i mosjonsarrangemen-ter for kondisjonsidretter. Utvalget møter med stemmerett på landsmøtet.
 • Utvalg for treningsgrupper som er et utvalg bestående av fire representanter for kollektivt tilsluttede grupper pluss ett styremedlem. Utvalget ivaretar spørsmål knyttet til utvik-lingsarbeid for løpe- og krysstreningsgrupper, bl.a. opprettelse av nye grupper og rekrut-tering av deltakere til eksisterende grupper. Utvalget møter med stemmerett på lands-møtet.

Medlemmer til utvalgene velges av de respektive kollektivt tilsluttede organisasjoner via urav-stemning.

Ny § 5 Kontingent

Landsmøtet fastsetter årskontingenten for medlemskap i organisasjonen med virkning fra etterfølgende årsskifte.

Ungdom under 20 år betaler 1/3 av ordinær årskontingent, ungdom fra 20 til 25 år og pensjonister over 66 år samt trygdede med minstepensjon betaler 2/3 kontingent. Hovedmedlem i en familie betaler full kontingent, mens familiemedlemmer under 20 år betaler 1/6 av ordinær årskontingent og familiemedlemmer fra og med 20 år betaler 1/3 av ordinær årskontingent.

Kollektive medlemskap av arrangører og treningsgrupper betaler samme årskontingent for hele gruppa som kontingenten for ett individuelt medlem. Det sendes kun ett eksemplar av hvert nummer av medlemsbladet KONDIS til hver familie og til hver treningsgruppe eller arrangør.

Medlemmer med adresse i utlandet mottar elektronisk utgave av bladet, alternativt betaler et portotillegg for å få bladet tilsendt.

§ 6 Administrasjon

Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett ledes av et styre på 5 medlemmer som velges på landsmøtet. I tillegg velger landsmøtet 2 vararepresentanter. Minst 4 av disse 7 skal være individuelle medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter inklusiv vararepresentanter.

Vararepresentantene innkalles på styremøtene og kan delta i saksdiskusjoner, men har kun stemmerett når de representerer styremedlemmer som ikke møter.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlemmene i styret har en stemme hver. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret er ansvarlig for ansettelsen av daglig leder og ansvarlig redaktør som er den øverste administrativt ansatte i Kondis. Daglig leder og ansvarlig redaktør har ansvaret for den daglige driften. Dette innebærer fullt resultat- og personalansvar, inklusive tilsetting i eksisterende stillinger. Daglig leder er underlagt styret, og arbeider etter de instrukser og pålegg som styret gir.

Det skal etableres stillingsinstruks for samtlige faste stillinger i Kondis. Stillingsinstruksene for daglig leder og redaktørene skal inneholde klare ansvarsfordelinger mellom styret og nevnte stillinger.

Styret oppretter komiteer ved behov og er ansvarlig for nødvendige instrukser.

Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett har distriktskontakter eller utvalg som ivaretar arbeidet på lokalplanet. Når fylkeskontakt og øvrige distriktskontakter eller lokale utvalg velges på et lokalt medlemsmøte, skal valget godkjennes av organisasjonens styre. Der det ikke holdes lokale valg, utnevner styret distriktskontakter i samråd med organisasjonens medlemmer i det aktuelle området.

Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett har en statsautorisert eller offentlig godkjent revisor. Valgkomiteen foreslår og Landsmøtet godkjenner organisasjonens revisor.

Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett har en kontrollkomité som skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens lover og beslutninger. Kontrollkomiteen består av en leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen foreslår og Landsmøtet godkjenner organisasjonens kontrollkomité.

§ 7 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.

Melding om tid og sted for landsmøtet og frist for innsending av forslag skal kunngjøres i medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no minst 3 måneder før møtet.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet, må være styret skriftlig i hende senest 6 uker før møtet.

Sakspapirene publiseres på Kondis.no 14 dager før landsmøtet, og skal samtidig sendes ut til landsmøtedeltagere og andre medlemmer på forespørsel.

Ekstraordinært landsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/10 av medlemmene krever det. Et ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minimum 14 dagers varsel med angivelse av hvilke saker/forslag som skal behandles. Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som står angitt i innkallingen.

§ 8 Valg av delegater for landsmøtet

Valg av delegater fra fylkene skjer enten ved medlemsmøter i fylkene eller ved uravstemning. Medlemsmøter innkalles via medlemsbladet KONDIS og nettstedet kondis.no. Medlemsmøtet kan holdes når som helst i perioden mellom to landsmøter og velger det antall delegater til landsmøtet som fylket er berettiget til.

Dersom delegater ikke blir valgt ved fylkesvise medlemsmøter, skal de velges ved uravstemning. I et nummer av medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no kunngjøres forslagsfrist for kandidater til landsmøtet og i neste nummer av medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no kunngjøres hvem som er foreslått. Dersom det for et fylke kun blir foreslått det antall delegater som fylket skal velge, er de valgt uten uravstemning. Dersom det er foreslått flere kandidater for et fylke enn det antallet som fylket skal velge, foretas det uravstemning. Kandidatene kunngjøres i medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no med en frist på minst 15 dager etter utgivelsesdato for å avgi stemme. Stemme avgis enten via brev eller e-post og legitimeres ved å oppgi medlemsnummer, navn og adresse. Kun personer hjemmehørende i et fylke (som enten er bosatt eller arbeider i fylket) er valgbar for fylket og har stemmerett på kandidater for fylket. Ingen kan stemme eller være kandidat for mer enn et fylke.

Dersom det nomineres færre kandidater for et fylke enn det som skal velges fra et fylke, kan organisasjonens valgkomité nominere øvrige kandidater.

Avstemmingen skal være avsluttet minst 15 dager før landsmøtet. Alle som foreslås som kandidat til å bli delegat for landsmøtet, skal ha sagt seg villig til å være delegat og være kjent med sted og dato for landsmøtet.

Det velges et utvalg for arrangører og et for treningsgrupper, som også møter på landsmøtet. Prosedyren for valg av disse utvalgene er lik begge grupperinger. I tillegg skal det velges fire Ung-kondis-representanter blant medlemmer under 30 år.

Arrangører og treningsgrupper som er medlem i Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett, kan foreslå å velge kandidater. Arrangører foreslår og velger kandidater for utvalget for arrangører, mens treningsgrupper foreslår og velger kandidater til utvalget for treningsgrupper. Frist for å foreslå kandidater kunngjøres i et nummer av medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no. Foreslåtte kandidater kunngjøres i neste nummer av medlemsbladet KONDIS og på nettstedet kondis.no. Også organisasjonens valgkomité kan foreslå kandidater.

Medlemmer under 30 år eller valgkomiteen kan foreslå kandidater til å bli Ung-Kondis-delegater.

Er det foreslått mer enn fire kandidater for et av utvalgene eller som Ung-Kondis-representanter, vil det blir uravstemning. Stemme avgis enten via brev eller e-post. Stemme legitimeres ved å oppgi medlemsnummer, navn og adresse. Avstemmingen skal være avsluttet minst 15 dager før landsmøtet. Alle som foreslås som kandidat til utvalgene skal ha sagt seg villig til å sitte i utvalgene og til å være delegat på landsmøtet, og skal være kjent med sted og dato for landsmøtet.

§ 9 Landsmøtets organisering

1) Konstituering

 1. Spørsmål om møtets lovlige innkalling.
 2. Navneopprop og godkjenning av delegater med stemmerett
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av referent.
 5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen.

2) Årsmelding fra styret.

3) Regnskap og budsjett.

 1. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
 2. Budsjett for kommende arbeidsår.

4) Innkomne saker.

5) Valg:

 1. President velges for 2 år.
 2. Visepresident velges for 2 år
 3. President og visepresident velges annet hvert år.
 4. Ved fravær av presidenten er det visepresidenten som overtar ledelsen av styret. Det samme gjelder opprykk til president i perioden mellom to landsmøter.
 5. 3 styremedlemmer velges for 2 år.
 6. To velges samme år som visepresident er på valg, en velges samme år som presidenten er på valg.
 7. 1. og 2. vara styremedlemmer velges for 1 år.
 8. Valgkomité med leder og 2 medlemmer velges for 1 år.
 9. Statsautorisert eller offentlig registrert revisor velges for 1 år.
 10. Kontrollkomité med 1 leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges for 1 år.

§ 10 Landsmøtets sammensetning og avstemningsrutiner

På landsmøtet møter med stemmerett:

 • styret med varamedlemmer (7)
 • 2 delegater per fylke (22), fylker med mer enn 500 medlemmer: får 1 ekstra representant per 500 medlemmer.
 • 4 representanter for arrangører
 • 4 representanter for treningsgrupper
 • 4 representanter for Ung-Kondis. Valget gjøres blant medlemmer under 30 år.

Ansatte og daglig leder har talerett, men verken stemmerett eller innstillingsrett til landsmøtet.

Alle individuelle medlemmer og alle kollektivt tilsluttede organisasjoner har forslagsrett og kan møte på landsmøtet med talerett.

Lovsaker og forslag om oppløsning av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Alle andre saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

§ 11 Regioner

Kondis – norsk organisasjoner for kondisjonsidrett er inndelt i tre lokalorganisasjoner: Region Øst, Region SørVest og Region Nord. Regionenes regnskap skal revideres av samme ansatte revisor som Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett. Regionene holder sine årsmøter samme sted og samme helg som ordinære landsmøter for Kondis. Alle Kondis-medlemmer er også medlem av den region de bor i og har forslags- og stemmerett på regionens årsmøter.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett kan bare skje på ordinært landsmøte og må vedtas på 2 landsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal siste landsmøte bestemme hvem som skal overta organisasjonens eiendeler.