Vignett-kondiskommentaren.jpg«Vi regner med at årsaken til at du skrev denne skremsels-e-posten til denne løpsarrangøren var at dette er et ledd i friidrettsforbundets arbeid i å få inn mest mulig lisensskatt fra løpsarrangørene.»


 
Kjære Magnus Trosdahl, lisens- og mosjonskonsulent, Norges Friidrettsforbund

Vi i Kondis er opptatt av å spre treningsglede og få flest mulig mennesker i aktivitet. Vi ser at det å trene mot deltakelse i løp, er gode mål for mange som begynner å løpe. Det er derfor viktig at deltakerne har mange og ulike typer løp både lokalt og i bynære strøk, på asfalt og på skogsstier, parkløp og karuseller, som de kan velge blant slik at alle finner et løp som passer for seg. 

Derfor synes vi det er trist når du som mosjonskonsulent i friidrettsforbundet sender e-poster til løpsarrangører utenfor friidrettsforbundet der du skriver: 
 
«… det finnes regler og forordninger for hvem som kan arrangere løp i Norge.
 
Hovedregelen er at denne type løp ligger under Norges friidrettsforbund sitt ansvarsområde (se NIF`s lov §10 pkt 3), både for lagstilknytning og generell oppfattelse av regelverk som skal følges, både ved approbering (les: godkjenning for terminlisten) og ved bruk av lisens for deltakere.»
 
På den måten gir du inntrykk av at det er ulovlig for andre enn friidrettsklubber å skulle arrangere løp. Det medfører ikke riktighet. Alle som ønsker det kan arrangere løp enten det er friidrettsklubber, bedriftsidrettslag, ideelle organisasjoner, privatpersoner eller bedrifter. 
 
NIFs lover gjelder for NIF og særforbund og klubber tilknyttet NIF. Disse lovene er ingen del av norsk lov. Når du skriver «Hovedregelen er at denne type løp ligger under Norges friidrettsforbund sitt ansvarsområde …» så er det helt feil. Denne «hovedregelen» gjelder kun internt i NIF. Når for eksempel et løp skal arrangeres internt i NIF, så er det en friidrettsklubb som skal gjøre det og ikke en skiforening under skiforbundet. 
 
Vi i Kondis synes også du drar en helt merkelig sammenligning når du skriver videre:
 
«Det kan sammenlignes med at når laget er med i for eksempel fotball, så må laget være medlem i Norges Fotballforbund, for å kunne spille kamper i lokal serie eller tilsvarende. Det samme for ski, håndball, ishockey etc.
 
Friidretten er ikke noe unntak her, og innmelding foregår ved et vedtak på årsmøte i laget, evt. ved et ekstraordinært årsmøtevedtak med innmelding som eneste sak.»
 
Når klubber og særforbund under NIF arrangerer så gjelder regler fastsatt av NIF/særforbund/klubb. I det ligger det at fotballforbundet kan kreve at laget som skal være med i serien må være et lag registrert i en klubb tilknyttet fotballforbundet, og hvis en klubb tilknyttet friidrettsforbundet skal arrangere et friidrettsstevne, så skal selvfølgelig disses regler følges, men lover og regler fastsatt av NIF, særforbund og klubber har ingen gyldighet utenfor denne organisasjonen. 
 
Det er derfor ingen grunn til at de som ønsker å arrangere et løp skal organisere seg som en klubb og søke medlemskap i friidrettsforbundet. 
 
Du skriver videre: 
«Alle som deltar i løp i Norge er for øvrig pliktig til å betale lisens når de er fylt 13 år.»
 
Det er heller ikke riktig. Det er kun hvis de deltar i løp arrangert av en friidrettsklubb at de må betale lisens for å delta. Lisensen er en egen skattlegging som dere i friidrettsforbundet har påført deres egne. Størrelsen på lisensen bestemmes ut ifra størrelsen på startkontingenten i løpet. 
 
Avslutningsvis ramser du opp punkter du mener er fordeler løpsarrangørene har ved å organisere seg som klubber som er medlemmer i friidrettsforbundet. Et av disse punktene skal være «Synlighet på Norges offisielle terminliste». I dette mener du trolig at det bidrar til god markedsføring for klubben å være synlige på friidrettsforbundets terminliste. Det stiller vi oss noe tvilende til. Denne terminlista inneholder kun et fåtalls løp utenfor bane som arrangeres i Norge ettersom alle løp som arrangeres av bedriftsidretten, ideelle organisasjoner, privatpersoner og bedrifter aldri blir meldt inn i friidrettsforbundets terminliste. I Kondis sin terminliste er det åpent for alle arrangører å legge inn alle løp som arrangeres i Norge. Her er det per dags dato registrert  2144 løp for 2019. Det er derfor naturlig for det løpsinteresserte publikumet å gå hit om de skal være sikre på å få en god oversikt over løp som kan være aktuelle for dem. 
 
Vi regner med at årsaken til at du skrev denne skremsels-e-posten til denne løpsarrangøren var at dette er et ledd i friidrettsforbundets arbeid i å få inn mest mulig lisensskatt fra løpsarrangørene. Vi er klar over at dette er gode penger for forbundet. Det er imidlertid svært trist når pengesuget blir så stort at det går på bekostning av folkehelsa. 
 
For å kunne ha et så stort mangfold i løpstilbud som det vi har i dag, så er vi avhengige av at også ideelle organisasjoner, privatpersoner, bedrifter og bedriftsidretten deltar i arbeidet med å arrangere løp. Selv om alle løpsarrangørene hadde tatt kontakt med friidrettsklubber for å få de som medarrangører, for på den måten å gjort løpet lisenspliktig og bidratt med økte inntekter til dere i friidrettsforbundet, så ville det ikke være nok kapasitet i friidrettsklubbene til å bidra. Dersom ditt ønske-scenario hadde slått til, og det kun ble friidrettsklubber som skulle kunne arrangere løp, så ville tilbudet måtte bli svært mye mindre enn i dag. Med et mindre tilbud, ville vi også fått færre som deltok i løp og som hadde dette som mål for treningen sin. 
 
Kondis har gjennom svært mange år arbeidet for å bistå de som ønsker å arrangere løp. Vi svarer på spørsmål som måtte oppstå, gir råd om hvordan de kan legge til rette for et arrangement med best mulig kvalitet, og foretar kontrollmåling av løypene for å sikre riktig lengde og at resultatene kan komme med på våre statistikker. Alt dette gjør vi gratis og uten noen form for offentlig støtte. Vi tilbyr også kvalitetsavtaler med arrangører der de forplikter seg å holde en standardisert kvalitet som deltakerne kjenner til. Dette er et kvalitetsstempel som gir god markedsføring for arrangørene og en trygghet for deltakerne. 
 
Vi skulle ønske at du som er friidrettsforbundets mosjonskonsulent i større grad brukte friidrettens ressurser til å hjelpe ildsjeler som ønsker å gjøre en innsats for folkehelsa, framfor å forsøke å skremme dem fra dette idealistiske arbeidet. Det skurrer kraftig i våre Kondis-hjerter når pengegriskheten overskygger idealistiske målsettinger.
 
Med vennlig hilsen
Tim Bennett, president i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett 

 
Nedenfor gjengir vi e-posten fra friidrettsforbundets mosjonskonsulent til en løpsarrangør i sin helhet:

Hei!
Vi ser at dere arrangerer et løpsarrangement, og ønsker i utgangspunktet alle former for løp velkommen, enten det er på eller utenfor bane.

Jeg vil allikevel gjøre dere oppmerksom på at det finnes regler og forordninger for hvem som kan arrangere løp i Norge. 

Hovedregelen er at denne type løp ligger under Norges friidrettsforbund sitt ansvarsområde (se NIF`s lov §10 pkt 3), både for lagstilknytning og generell oppfattelse av regelverk som skal følges, både ved approbering (les: godkjenning for terminlisten) og ved bruk av lisens for deltakere.

Det kan sammenlignes med at når laget er med i for eksempel fotball, så må laget være medlem i Norges Fotballforbund, for å kunne spille kamper i lokal serie eller tilsvarende. Det samme for ski, håndball, ishockey etc.

Friidretten er ikke noe unntak her, og innmelding foregår ved et vedtak på årsmøte i laget, evt. ved et ekstraordinært årsmøtevedtak, men innmelding som eneste sak. 

Alle som deltar i løp i Norge er for øvrig pliktig til å betale lisens når de er fylt 13 år. Om de ikke gjør det, har de ingen forsikring om det skulle skje noe.
Om arrangøren heller ikke er med i friidretten (og idretten), vil heller ikke arrangementet og funksjonærene være forsikret.

Mange er ikke klar over konsekvensene hvis uhellet skulle være ute, og ser ikke risikoen ved å arrangere denne type løp uten å ha de formelle tingene i orden.

I tillegg til de ovennevnte grunnene, finnes det en rekke positive fordeler med å ivære medlem i Norges Friidrettsforbund og den lokale friidrettskretsen - som jo er rettighetsinnehavere til denne type løp.

Dette innebærer blant annet:
God forsikringsordning for arrangørene (ansvarsforsikring, deltakerforsikring, og funksjonærforsikring)
Gode rammebetingelser til idrettens egne arrangører
Rettferdig konkurranse (underlagt idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser)
Rådgivning og oppfølging fra krets og forbund
Synlighet på Norges offisielle terminliste
Synlighet på kalenderen til «Løp i Norge» på facebook
Omtale via nyhetsbrev som sendes ut én gang i måneden
Tilgang til web og påmeldingsløsning
Mulighet for nasjonal og internasjonal sertifisering av løp
Tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale seminarer og workshops
Stordriftsfordeler
Mulighet for å søke om nasjonale mesterskap
Overskuddet går tilbake igjen til idretten

Det kan også være greit å huske på at det ikke er laget som skal betale lisensen, men deltakerne som skal være med på løpet. Lisensen (i dette tilfellet vil det være snakk om en engangslisens pr. løper) betales samtidig og legges til startkontingenten dere tar, og så betaler dere (lisensandelen) inn til forbundet. 
 
Lisenssatsen settes ut fra størrelsen på startkontingenten.

Som nevnt, ønsker vi løpsarrangementet deres velkommen, men da inn i ordnede og lovlige former under Norges friidrettsforbund. 

Skulle det være noe er det bare å ta kontakt!
Ønsker dere en fin dag videre!

Mvh
Magnus Trosdahl
Lisens- og mosjonsansvarlig
Norges Friidrettsforbund

 
Tim Bennett (54) har vært styremedlem i Kondis siden 2003, og organisasjonens president siden 2009. I det sivile er han ansatt som applikasjonsforvalter på IT-avdelingen i TDC AS. Som idrettsutøver er han både allsidig og svært aktiv med deltagelse i sykling, triatlon og løping på alle mulige distanser.