Ingressbildet: BULs Weldu Negash, som i høst løp maraton på glimrende 2.10.37 i Warszawa, er her fotografert på oppløpet på Karl Johan i vårens Sentrumsløp. Foto: Kjell Vigestad). (TRYKK PÅ BILDET FOR STØRRE UTGAVE)

På NFIFs ting på Tjøme i mars ble det vedtatt at alle over 12 år som vil delta i mosjonsløp og turmarsjer arrangert av friidrettsforbundets klubber først må løse en engangslisens (eventuelt helårslisens for medlemmer av friidrettsklubber), som går til friidrettsforbundet sentralt. Så kan de trykke på påmeldingsknappen til selve løpet. 

Forslaget ble vedtatt med 43 mot 19 stemmer. Blant  de 19 som talte og stemte i mot forslaget var IL i BULs tre representanter på tinget.

Samtlige kretsrepresentanter fra 17 friidrettskretser stemte for. De stemte som en blokk etter et fraksjonsmøte dagen før tinget. Oslo Friidrettskrets og Hordaland Friidrettskrets stemte i mot sammen med 16 representanter fra arrangørklubber. 

Kretsene var på forhånd spesielt informert om forslaget om engangslisens og var lovet full kompensasjon fra forbundsstyrets side for den tidligere startavgiften på kr 6 per deltaker. Den gikk tidligere i sin helthet til kretsene, men faller nå bort. 

Arrangørklubbene var ikke varslet på forhånd eller hørt i en sak som berører dem i så sterkt. De prøvde derfor å få utsatt saken på tinget slik at den kunne utredes bedre. Men det ble blankt avvist av de 17 kretsenes representanter og de 10 forbundsstyre- og landsstyrepresentantene med stemmerett.

IL BUL synes det er urettferdig at akkurat deres arrangement skal bli  skyteskive for en bebudet boikottaksjon, siden de så helhjertet sloss mot forslaget på friidrettsforbundet ting. Nederst på siden kan du se hvem som mente hva i lisenssaken.
 

Sentrumsløpets reaksjon på debatten:

De tre store håndhever lisensordningen!

Lisensordningen, blir i et intervju på kondis.no, fremstilt som om den lett kan omgås av arrangørene. Synliggjøringen av engangslisensen blir tatt som kjennemerke for om lisensen er innført i det enkelte løp. Det er en feilaktig framstilling.

«Kondis» har i alle år, på en utmerket måte, dekket all vesentlig informasjon om mosjons- og kondisjonsidrett. Vi er derfor forundret over at Kondis bringer et intervju med en person som vil rette sin boikottaksjon mot først og fremst Sentrumsløpet. Noe som kan gi inntrykk av at det i første rekke er Sentrumsløpet som vil kreve inn den lisensen.

Det var på årets Friidrettsting at lisensordningen ble vedtatt. BUL, Tjalve (Holmenkollstafetten) og Vidar (Oslo Maraton), Oslos tre store arrangører av mosjonsløp var på talerstolen, argumenterte mot forslaget om lisens og stemte mot i voteringen. Kretsene Oslo og Hordaland stemte også mot forslaget.

Lisensordningen ble likevel vedtatt, noe som betyr at alle arrangører knyttet til Norges Friidrettsforbund er pålagt å kreve inn lisensen. Til nå har alle tre Oslo-klubbene rettet seg etter vedtaket som det store flertallet av Friidretts-Norge vedtok på demokratisk vis på friidrettstinget.

Det som skiller arrangørene er hvordan og om de spesifiserer hvor stor del av startpengene lisensen utgjør. På Sentrumsløpet sine hjemmesider kommer det klart fram hvor stor del av deltageravgiften som er lisenspenger. Holmenkollstafetten har gjort det samme. Oslo Maraton har valgt å ikke gjøre det, men har heller bakt inn lisenspengene i startkontingenten.

Kristoffer Nilsen
Styremedlem, IL i BUL

startfeltet_F6C0654_per_inge_oestmoen.jpg
Sentrumsløpet: Vårens store mosjonsfest med start og mål på Karl Johan. Datoen i 2014 er 26. april. (Foto: Per Inge Østmoen)

Du kan kommentere BULs innspill i kommentarspalten nedenfor eller gå inn på Kondisjonsforum for å ta debatten der.

Her er et detaljert referat fra behandlingen av lisenssaken på NFIFs ting på Tjøme i mars 2013. Det er hentet fra www.fridrett.no. Her kan du lese hvem som mente hva i saken om engangslisens og se at BULs representanter først gjorde det de kunne for å få utsatt forslaget til neste ting og seinere for å unngå at forslaget om engangslisens ble vedtatt.

 

Tinget vedtok den nye lisensordningen

Etter at et forslag fra Oslo FIK om å utsette forslaget om innføring av lisens, ble forslaget satt under avstemning og vedtatt med 43 mot 19 stemmer.

Lisenssaken under debatt
Visepresident Tore Hordnes presenterte bakgrunnen for forslaget. I sin gjennomgang viste Hordnes til at Norsk Friidrett vokser og har nå ca 80.000 medlemmer i 876 medlemslag. I en stor organisasjon i vekst er det registrert 1400 mosjonsarrangementer i løpet av året.
- Vi er en stor aktør innen folkehelse, sa Hordnes samtidig som han viste til at det er god økonomi i samfunnet. Dette sammen med det faktum at voksne stort sett trener individuelt mens barn trener i idrettslagene gjør at arrangementene blir samlingspunktene.
- Det er idrettsorganisasjonene som er de dominerende på arrangementssiden, men det står sterke krefter utenfor som vil inn på dette markedet. ”No team” er den største deltagergruppen i Oslo maraton, sa Hordnes og slo fast at friidretten er den eneste idretten du kan delta i uten bindinger i et åpent marked.
- Vi skal ivareta eiendomsretten til arrangementene, vi skal styrke organisasjonene på klubb-, krets- og forbundsnivå. Vi ønsker å styrke økonomien gjennom å tilby gode arrangementer.
På kostnadssiden ønsker friidretten å følge Skiforbundets opplegg. Lisensordningen vil tilbakeføre en større sum til klubbene, kretsene får en kompensasjon og den vil også gi forbundet en solid fortjeneste.
Ordningen må få en tydelig kommunikasjon ut mot klubbene, og det må finnes gode praktiske løsninger på alle variantene.
- Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger, sa Hordnes, og understreket viktigheten av lojalitet i hele organisasjonen.

Kretsenes flertall støtter forslaget
Som talsmann for flertallet i kretsene var Jan Olav Hay førstemann på talestolen. Han viste til at man hadde diskutert konsekvensene av innføring av lisensene og at man hadde savnet bakgrunnsinformasjon og tallmateriale for å kunne støtte forslaget. Sent fredag kveld konkluderte kretsene med at de kunne støtte forslaget fullt ut i den form det ble fremlagt.

På vegne av Oslo-kretsen fremmet Hans-Kristian Sætrum forslag om at lisenssaken utsettes og bearbeides i kommende tingperiode. Han kritiserte også styret for at det kom for sent informasjon samtidig som han også mente at man nærmer seg en smertegrense for hvor mye den enkelte deltager er villig til å betale for å delta i arrangementene.

Tore Hordnes anbefalte tingdeltagerne ikke å støtte utsettelsesforslaget.

BULs Anne Farseth tok ordet og viste til at overskuddet av arrangementene blir brukt til videreutvikling og arbeidet med barn og ungdom. Hun uttrykket også skepsis om forslaget var prematurt og godt nok gjennomarbeidet.

SK Vidars Snorre Lægran knyttet også noen kommentarer til utsettelsesforslaget og slo fast at forslaget var prematurt.
Tony Liestøl var sterkt imot en utsettelse:
- Det er nå vi har mulighet til å gjøre noe. Det står sterke krefter klar til å gå inn på våre markeder.

IK Tjalves Per Sletholt tok utgangspunkt i Holmenkollstafetten og problematikken knyttet til hvordan man skal vite hvem som skal delta året i forveien. Uansett må klubben som arrangør betale offentlige etater for arbeidet rundt stafetten. Han var også engstelig for at bedriftene skal si at ”nok er nok” og velge andre arrangementer, og støttet utsettelsesforslaget.

Anne-Sophie Hunstad slo fast at dette var et godt forslag og oppfordret til å stemme mot utsettelsesforslaget. Johnni Håndstad fra Troms Friidrettskrets hadde ønsket at debatten kunne ha vært gjennomført for et år siden og håpet at forslaget om lisens går igjennom. Subsidiert å åpne for et forslag om øket startavgift. Han anmodet innstendig å gå imot forslaget om utsettelse. Lovutvalgets Odd Bratt kritiserte for manglende informasjon i saken, og støttet Hånstad i hans imøtegåelse av utsettelsesforslaget. Per Espen Fjeld, Telemark, sa seg enig i kritikken for manglende informasjon og mente man måtte bli flinkere til å markedsføre den varen man selger.

Terje Hoffmann fra Oslo-kretsen viste til at en sak som denne burde ha vært ute til høring. Kretsene er blitt hørt i denne saken mens klubbene er ikke blitt hørt, noe de nå ber om. Dette er bakgrunnen for forslaget om utsettelse. Til dette repliserte Tore Hordnes at dersom det skulle innføres en slik høring, ville idretten bli en tungrodd  organisasjon. Han viste også til kretsenes mulighet til å ta opp saker som denne med klubbene samtidig som han lovet Oslo-klubbene full støtte i spørsmålet om utgifter til for eksempel politi ved sine store arrangementer.

Forslaget om utsettelse ble så satt under votering. Oslo Friidrettskrets forslag om utsettelse falt hvoretter realitetsdebatten kunne fortsette. Forslaget om å gi generalsekretæren forslags- og talerett i alle organer ble vedtatt mot seks stemmer.

Lisenssaken debatteres videre
Etter en pause fortsatte debatten om innføring av ny lisensordning. En som talte for den, var kretsformann Atle Guttormsen i Akershus, som pekte på at prosessen ikke har vært perfekt og at det er mange utfordringer.

. Men problemene som måtte komme skal vi løse, sa Guttormsen, som har sin klubb-bakgrunn fra Ski IL Friidrett. Han ville stemme for forslaget både som kretsformann og dersom han hadde møtt for Ski IL.
Terje Hoffmann fra Oslo (og BUL) undret på hvorfor klubbene og kretsene hadde skilt lag i denne saken. Han mente det var urimelig at klubbene ville komme dårligere ut ved innføringen av lisensordningen. Han foreslo også en økonomisk kompensasjon til klubbene på samme måte som den kretsene var forespeilet.

BULs Heidi Berg Sand talte Oslo-klubbenes sak. Hun undret på hvilke krav forbundet ville stille nye uorganiserte aktører. Per Inge Østmoen fra Bøler IF rettet også søkelyset mot hva han kalte en mangelfull prosess.
- Vi har ikke sett regnestykkene, sa Østmoen. Han pekte på det faktum at man ikke trenger en egen forsikring knyttet til en lisens for å delta i arrangementene og omtalte lisensen som en ”mosjonsavgift”. Han anbefalte forsamlingen å stemme ”nei” til lisensforlaget. Her var Mons Ivar Troland fra FIL Frisk helt på linje med Østmoen og bebudet et subsidiert aldersbegrenset forslag.

- Hvem skal ha rettighetene, det er det saken dreier seg om, sa Nord-Trøndelags Kjell Åge Gotvassli og pekte samtidig det han mente var dårlig informasjon i denne saken. Han manet, under stor munterhet, styret til selvpisking ut over kvelden! Terje Roel fra Sør-Trøndelag støttet sin tingkollega fra nordfylket.
Terje Hoffmann mente dette forslaget ikke hadde noe med rettigheter å gjøre.
Generalsekretær Kjetil Hildeskor gikk på talestolen og talte for lisensen. Han pekte på forsikringsordningen og rådgivingstelefonen. Han mente den foreslåtte ordningen ville bety mindre byråkrati og at den ville danne en buffer mot kommersielle interesser. Samtidig viste Hildeskor til at Skiforbundet hadde hatt en markant økning i antall medlemmer etter at lisensordningen ble innført.
Etter at friidrettspresidenten og Runolv Stegane hadde hatt ordet, ble saken satt under votering.

- Vi har ingen tid å miste, sa Svein Arne Hansen, mens Stegane på sin side var forundret over debattens utvikling i retning at økonomien til enkelte klubber mens den i realitet og praksis betyr flere medlemmer.
- Vi taper penger i hver eneste kommune fordi vi ikke har konkretisert aktiviteten vår, sa Stegane.
Forslaget ble deretter tatt opp til avstemming. Terje Hoffmann ba om at avstemmingen skulle skje skriftlig. Delegatene stemte deretter over det fremlagte forslaget. Resultatet viste at det var avgitt 43 stemte ja, 19 nei. Forslaget var dermed bifalt. Forslaget om at lisens i mosjonsløp kun skulle gjelde utøvere over 16 år falt mot seks stemmer. Hoffmanns forslag om kompensasjon til klubbene falt mot 14 stemmer.DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 1.1.2014.